Curriculum Committee

Curriculum Committee

Rajeeva Karandikar
CMI, Chennai
Madhavan Mukund
CMI, Chennai
K Narayan Kumar
CMI, Chennai
R Ramanujam
IMSc, Chennai
Venkatesh Raman
IMSc
Ramesh Hariharan
IISc, Bangalore
Nikhil Karkare
Walnut School, Pune
Sonali Gogate
Pune
Sitaram Chamarty
TCS, Hyderabad
K Madhukar
TRDDC, Pune